Algemene voorwaarden
ctouch europe b.v.


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van levering van producten, diensten en/of gebruiksrechten (licenties) door de besloten vennootschap CTOUCH Europe B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven, hierna te noemen CTOUCH Europe, aan of ten behoeve van Opdrachtgever. CTOUCH Europe neemt ook onder de handelsnamen Communicator Nederland, Communicator Europe, CTOUCH, CTOUCH International, C-Lift, Communicator en Leddura aan het handelsverkeer deel.

1.2 In geval specifieke bepalingen in of bij de Overeenkomst strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in of bij de Overeenkomst.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

1.4 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en CTOUCH Europe en worden thans reeds uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Definities

Onder de volgende met een hoofdletter aangegeven begrippen, zal het volgende worden verstaan:

Apparatuur: de apparatuur, inclusief de systeemsoftware, die op de locatie van de Opdrachtgever ten behoeve van de dienstverlening door CTOUCH Europe wordt gebruikt.

Diensten: alle op basis van een overeenkomst tussen CTOUCH Europe en Opdrachtgever tot stand gekomen diensten; Documentatie: technische en functionele beschrijvingen, gebruikershandleidingen in welke vorm dan ook.

Gebruiker: medewerker van Opdrachtgever die beschikt over een autorisatie voor het gebruik van de Diensten.

Intellectuele Eigendom: octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Materialen: de informatiedragers waarop de Programmatuur is vastgelegd.

Onvolkomenheden: het niet voldoen van de Diensten aan de specificaties c.q. Service Levels zoals vastgelegd in of bij de Overeenkomst.

Opdrachtgever: de contractant waarmee CTOUCH Europe een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: een overeenkomst met Bijlagen die tussen CTOUCH Europe en Opdrachtgever wordt gesloten.

Personeel: de door CTOUCH Europe voor de uitvoering van een Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen die onder de verantwoordelijkheid van CTOUCH Europe zullen werken.

Programmatuur: computerprogrammatuur waaronder mede begrepen systeemprogrammatuur, applicatiesoftware en user interfaces met bijbehorende documentatie en materialen.

Toeleverancier: de door CTOUCH Europe bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde.

Vertrouwelijke Informatie: iedere mondeling of schriftelijk door een der partijen verstrekte informatie waarvan volstrekt duidelijk is dat deze vertrouwelijk is alsmede elke informatie waarvan de betreffende partij aanduidt dat deze als vertrouwelijk dient te worden behandeld; onder vertrouwelijke informatie zal in ieder geval worden verstaan, zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd:

• de identiteit van Opdrachtgever en andere zakelijke relaties c.q. potentiële klanten en zakelijke relaties; namen, adressen en telefoonnummers van individuele contactpersonen;
• inhoudelijke informatie - al dan niet gedetailleerd - de diensten, lopende contracten en gedane offertes;
• berichtenverkeer en computergegevens;
• persoonsgegevens;
• prijsstellingen, marketingstrategieën, productstrategieën en interne en externe werkwijzen;
• technische en commerciële know how;
• gestelde budgetten, gemaakte begrotingen en andere niet-openbare financiële informatie;
• bestuursbeleid en andere zakelijke strategieën. Zaken: de door of namens CTOUCH Europe krachtens een Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren zaken.

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen door CTOUCH Europe gedaan zijn dertig (30) dagen geldig en geheel vrijblijvend. CTOUCH Europe behoudt zich het recht voor een door haar gedaan aanbod binnen zeven (7) dagen na aanvaarding daarvan te herroepen. 3.2 Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door CTOUCH Europe gedane aanbod, wordt deze aanvaarding door CTOUCH Europe aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien de opdrachtgever daarop wil ingaan, doet CTOUCH Europe een nieuw aanbod, waarop de artikelen 3.1 en 3.2 wederom van toepassing zullen zijn.

3.3 Tenzij CTOUCH Europe haar aanbod herroept, komt een Overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding van CTOUCH Europe. De Overeenkomst kan ook langs elektronische weg worden gesloten. De overeenkomst die elektronisch wordt gesloten komt pas tot stand nadat CTOUCH Europe Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk per e-mail heeft bevestigd.

3.4 De Opdrachtgever is gebonden nadat hij CTOUCH Europe een opdracht heeft gegeven of een door CTOUCH Europe uitgebrachte offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van een offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding van de Opdrachtgever CTOUCH Europe niet, maar komt een Overeenkomst tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte.

3.5 CTOUCH Europe is niet gebonden aan de inhoud van reclamemateriaal, folders, drukwerk of enige andere uitingsvorm, tenzij in de tussen partijen gesloten Overeenkomst uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen. 3.6 De Opdrachtgever dient CTOUCH Europe op de hoogte te houden van elke wijziging in de gegevens die hij heeft ingevuld op de Overeenkomst.

4. Verplichtingen CTOUCH Europe

4.1 Voor zover in of bij de Overeenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zal CTOUCH Europe zich inspannen dat de door haar verkochte en geleverde Zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten 4.2 CTOUCH Europe zal zich inspannen om te bewerkstelligen dat de door haar geleverde Diensten voldoen aan de nader in de Overeenkomst overeengekomen condities.

5. Reclames

5.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering van Zaken en Diensten moeten direct na constatering van de onvolkomenheid schriftelijk bij CTOUCH Europe worden ingediend. Reclames over de ondeugdelijke of onvolledige levering van Zaken moeten binnen acht dagen na ontvangst van de Diensten en/ of goederen schriftelijk bij CTOUCH Europe worden ingediend.

6. Wijzigingen van de Diensten

6.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan CTOUCH Europe schriftelijk te verzoeken de omvang van de door CTOUCH Europe conform de Overeenkomst te leveren Diensten in redelijkheid te wijzigen,

6.2 CTOUCH Europe zal binnen een redelijke termijn na een dergelijke wijzigingsinstructie schriftelijk specificeren welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de Diensten en de Service Levels alsmede de kosten van de werkzaamheden. Opdrachtgever is gerechtigd, tot acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de specificatie, de wijzigingsopdracht alsnog in te trekken c.q. te modificeren.

6.3 CTOUCH Europe is gerechtigd de Diensten naar redelijk oordeel te wijzigen. CTOUCH Europe is niet aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien voor Opdrachtgever. Een voor opdrachtgever nadelige wijziging van de toepasselijke Diensten moet minimaal één maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging schriftelijk worden aangekondigd. Voor zover de overeenkomst of deze voorwaarden niet voorzien in de wijziging van de Diensten, heeft de opdrachtgever het recht om de alsdan lopende overeenkomst binnen acht dagen na bekendmaking van de wijziging op te zeggen per de datum waarop de betreffende nadelige wijziging in werking treedt.

6.4 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van CTOUCH Europe aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.

6.5 CTOUCH Europe is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde (spoedeisend) onderhoud ter verbetering van het Systeem en/of de Diensten en/of ter beperking van (vervolg-) schade voor Opdrachtgever, Gebruiker en/of CTOUCH Europe en zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever of Gebruiker jegens CTOUCH Europe ontstaat. CTOUCH Europe zal Opdrachtgever en/of Gebruiker hierover achteraf informeren.

7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is verplicht om binnen de in de offerte(n) of daaruit voortkomende overeenkomst(en) genoemde termijn(en) alle redelijkerwijze noodzakelijke medewerking te verlenen, noodzakelijk voor de levering van de Zaken en Diensten 7.2 De Diensten, zaken en gebruiksrechten welke door CTOUCH Europe krachtens de Overeenkomst worden verleend of geleverd mogen slechts voor legale en legitieme doeleinden worden aangewend. Bovendien mogen deze slechts op zodanige wijze worden aangewend, dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom.

7.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat derden die zich binnen haar invloedsfeer bevinden te allen tijde de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden stipt en getrouw zal naleven. Voor zover sprake is van verplichtingen van deze derden zijn zulks evenzeer verplichtingen van Opdrachtgever zelf.

7.4 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de Zaken en Diensten.

7.5 Opdrachtgever stelt CTOUCH Europe zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens betreffende de Opdrachtgever.

7.6 Opdrachtgever dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door of namens CTOUCH Europe worden verstrekt, of zoals die in de Overeenkomst of deze Algemene Leveringsvoorwaarden omschreven zijn.

7.7 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden CTOUCH Europe en overige gebruikers van de diensten van CTOUCH Europe te hinderen en/of schade toe te brengen aan het dienstenverkeer van CTOUCH Europe. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s te gebruiken waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks CTOUCH Europe of gebruikers van de diensten van CTOUCH Europe kan hinderen of schade kan toebrengen.

7.8 Het is Opdrachtgever en/of gebruiker niet toegestaan de Zaken en Diensten te gebruiken voor (het verzenden of plaatsen van) onrechtmatige tekstinhoud of andere onrechtmatige berichten of codes of voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen aanvaarde fatsoensnormen, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

7.9 Het is Opdrachtgever en/of Gebruiker niet toegestaan, de handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij CTOUCH Europe hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

7.10 Opdrachtgever is gehouden redelijke instructies van CTOUCH Europe aangaande het gebruik van de Zaken en Diensten op te volgen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de Zaken en Diensten alsmede de door CTOUCH Europe uitgegeven software aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor elk (on)bevoegd gebruik van Zaken en Diensten door derden.

8. Termijnen

8.1 Overeengekomen termijnen voor het leveren van Zaken en Diensten van CTOUCH Europe gaan eerst in, nadat de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en zaken aan CTOUCH Europe heeft verstrekt.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn overeengekomen data streefdata.

8.3 CTOUCH Europe is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van overeengekomen termijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan CTOUCH Europe een redelijke termijn wordt gegund, om die alsnog na te komen, welke minstens 14 dagen zal belopen.

8.4 Indien CTOUCH Europe voorziet dat zij uit hoofde van de Overeenkomst aan een verplichting binnen de daarvoor gestelde termijn niet zal kunnen voldoen, zal zij Opdrachtgever terstond van de betreffende vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk op de hoogte stellen en daarbij de oorzaak van de vertraging aangeven, alsmede de door CTOUCH Europe voorgestelde maatregelen om de (dreigende) vertraging te voorkomen of ongedaan te maken.

9. Prijzen

9.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de door CTOUCH Europe geoffreerde en/of tussen partijen overeengekomen prijzen steeds exclusief omzetbelasting en af fabriek (artikel 11.1).

9.2 CTOUCH Europe is gerechtigd haar tarieven aan te passen onder meer voor het geval marktomstandigheden en externe factoren met zich brengen, dat van CTOUCH Europe niet gevergd kan worden, dat de overeengekomen prijzen worden gehandhaafd. Een voor opdrachtgever nadelige wijziging van het toepasselijke tarief moet minimaal één maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging schriftelijk worden aangekondigd.

10. Betaling

10.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de overeengekomen vergoeding door Opdrachtgever binnen de in de Overeenkomst vermelde periode worden voldaan, doch nimmer later dan binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om door hem gepretendeerde aanspraken op CTOUCH Europe te verrekenen met de facturen van CTOUCH Europe. Zo nodig doet Opdrachtgever afstand van zijn rechten dienaangaande. Eventuele disputen tussen Opdrachtgever en CTOUCH Europe zullen nimmer enige opschortingsbevoegdheid van de op Opdrachtgever rustende (betalings)verbintenissen met zich brengen.

10.2 Facturering en betaling geschieden in Euro’s.

10.3 CTOUCH Europe zal facturen in enkelvoud aan Opdrachtgever toezenden onder vermelding van de posten waarop de factuur betrekking heeft.

10.4 Indien CTOUCH Europe de Zaken en Diensten niet conform de Overeenkomst kan leveren door niet aan CTOUCH Europe toe te rekenen omstandigheden (waaronder de omstandigheden genoemd in artikel 18), zullen de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever in stand blijven.

10.5 Indien Opdrachtgever de betreffende factuur niet na het verstrijken van de in artikel 10.2 bedoelde termijn heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en alsdan een rentevergoeding verschuldigd, berekend op jaarbasis, gelijk aan de samengestelde wettelijke handelsrente en zal hij tevens de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten vergoeden, tenminste overeenkomstig het rapport Voorwerk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

11. Levering en Eigendomsvoorbehoud

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen levert CTOUCH Europe de goederen aan Opdrachtgever door ze in het bedrijfspand van CTOUCH Europe (opslagruimte, loods, fabriek) ter beschikking te stellen van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is aldus verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het verpakken, laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand van CTOUCH Europe tot de gewenste bestemming. Opdrachtgever is dus ook aansprakelijk voor het laden en voor de uitklaring alsmede de verzekering van de goederen.

11.2 Alle door CTOUCH Europe geleverde Zaken blijven eigendom van CTOUCH Europe totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

11.3 Indien het geleverde (mede) een gebruiksrecht op Intellectuele Eigendomsrechten betreft, zoals in geval van programmatuur, wordt Opdrachtgever na betaling eigenaar van de fysieke drager (USB stick, cd-rom, etc.) en krijgt Opdrachtgever daarvoor een gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst en onder de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

12. Intellectuele Eigendom

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Intellectuele Eigendom ten aanzien van eventuele zijdens CTOUCH Europe ter beschikking gestelde Programmatuur, Documentatie en/of Zaken blijven berusten bij CTOUCH Europe respectievelijk haar Toeleverancier.

12.2 Voor zover van toepassing, verkrijgt Opdrachtgever slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruikmaking van de Programmatuur, Documentatie en/of Materialen. Het gebruiksrecht mag uitsluitend worden aangewend in het kader van het gebruik van de Diensten.

12.3 Het gebruiksrecht wordt gegeven voor de duur van de Overeenkomst (inclusief verlenging daarvan). De vergoeding voor het gebruiksrecht Programmatuur, Documentatie en/of Materialen wordt geacht in de prijs te zijn begrepen die Opdrachtgever aan CTOUCH Europe verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst.

13. Geheimhouding

13.1 Onverminderd de in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever toegekende bevoegdheden, zullen beide partijen Vertrouwelijke Informatie geheim houden, onverschillig of deze schriftelijk dan wel mondeling is medegedeeld.

13.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is toegestaan ter beschikking stellen aan derden en zijn personeel en zover dit krachtens de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is toegestaan aan hen slechts bekend maken voor zover dit toegestaan en nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

13.3 Partijen zullen hun personeel en eventuele derden schriftelijk verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

13.4 Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van de details van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden melding maken.

14. Overdracht rechten en verplichtingen; onder aanneming

14.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en/ of Algemene Voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen, met uitzondering van het recht tot betaling. Partijen kunnen dit recht tot betaling vervreemden en bezwaren en geven daarvoor zo nodig hierdoor op voorhand elkaar toestemming daartoe.

14.2 CTOUCH Europe is echter bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan een derde over te dragen, waarover zij de zeggenschap uitoefent dan wel waarmee zij een samenwerkingsverband aangaat, indien en voor zover de belangen van Opdrachtgever daardoor in redelijkheid niet worden geschaad en mits zij hiervan aan Opdrachtgever schriftelijk kennis geeft.

14.3 CTOUCH Europe is bevoegd voor de uitvoering van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gebruik te maken van de Diensten van Toeleveranciers en andere derden.

14.4 CTOUCH Europe betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de keuze van haar Toeleveranciers.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

15.2 Indien CTOUCH Europe aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht (inclusief de mogelijke ongedaanmakingsverplichtingen) van CTOUCH Europe beperkt tot een maximum van € 1.000,- Voor deze vergoeding komt uitsluitend de navolgend genoemde directe schade in aanmerking: • schade aan programmatuur, apparatuur, gegevensdragers, gegevensbestanden en configuratiegegevens van datacommunicatieapparatuur binnen het domein van CTOUCH Europe, waaronder verstaan wordt:

- materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren;

- materiële schade aan (andere) eigendommen van de andere partij of derden;

• kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen binnen het domein van CTOUCH Europe in apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van directe schade;

• redelijke kosten door Opdrachtgever gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van CTOUCH Europe berust mag worden verwacht;

• redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schade waarop de aansprakelijkheid van CTOUCH Europe berust mocht worden verwacht;

• redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schade oorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel;

• een en ander voor zover Opdrachtgever een back-up van de betreffende bestanden heeft gemaakt en voor zover de verzekeraar van CTOUCH Europe deze schade vergoedt.

15.3 Iedere aansprakelijkheid van CTOUCH Europe voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit geval mede verstaan:

• winstderving;

• kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade;

• andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 16.3, waaronder begrepen, echter niet beperkt tot, gevolgschade van verlies of beschadiging van gegevens.

15.4 Spoedeisende en/of Onderhoudswerkzaamheden, beide zulks ter verbetering van de Diensten worden zo veel mogelijk vooraf aangekondigd. CTOUCH Europe is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud aan of in verband met de Diensten.

15.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor al het gebruik dat door Opdrachtgever van de Diensten c.q. andere door CTOUCH Europe geleverde of verleende Diensten wordt gemaakt.

15.6 Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan CTOUCH Europe schriftelijk te worden gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van CTOUCH Europe is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

15.7 Alle claims en rechtsvorderingen tegen CTOUCH Europe verjaren c.q. vervallen, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van half jaar na de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet c.q. de betreffende verplichting van CTOUCH Europe opeisbaar wordt.

16. Vrijwaring

16.1 Opdrachtgever vrijwaart CTOUCH Europe voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van Zaken en Diensten of andere door CTOUCH Europe geleverde Diensten en/of Zaken (inclusief aansprakelijkheid voor inbreuk op (intellectuele eigendoms) rechten, inbreuk op privacy, grensoverschrijdend gegevensverkeer en zal aan CTOUCH Europe alle voor haar uit die aanspraken voortvloeiende kosten, schaden en boeten vergoeden.

17. Overmacht

17.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden bij Opdrachtgever, CTOUCH Europe of haar toeleverancier ontstaan of bekend worden die CTOUCH Europe bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan CTOUCH Europe haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (tijdig) kan nakomen, treedt CTOUCH Europe niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. De Opdrachtgever is dan gerechtigd de betalingsverplichtingen op te schorten, totdat CTOUCH Europe aan haar verplichtingen heeft voldaan.

17.2 Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door CTOUCH Europe blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de Opdrachtgever niet gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

17.3 Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van CTOUCH Europe onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder toch doch niet alleen beperkt tot storingen in de verbindingen met het internet en overige storingen in of onderbreking van telecommunicatieverbindingen of andere telecommunicatievoorzieningen, kabelbreuk, traagheid van verbindingen, uitval van elektriciteit, oorlog(gevaar), terroristische aanslagen, oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde/ uitblijven van levering aan CTOUCH Europe (waaronder begrepen brandstof, energie en water), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van CTOUCH Europe en andere omstandigheden, die buiten de macht van CTOUCH Europe liggen of voor hem redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.

17.4 Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan 30 werkdagen ten gevolge van overmacht in haar verplichtingen niet kan nakomen c.q. niet toerekenbaar tekortschiet op grond van de Overeenkomst, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Indien de niet-nakoming door CTOUCH Europe de continuïteit van de Diensten niet ernstig verstoort, zal de hiervoor genoemde termijn nog eens met 30 werkdagen worden verlengd.

18. Opschortingsrechten

18.1 CTOUCH Europe heeft het recht de Diensten c.q. de gebruiksrechten c.q. de levering van andere zaken en/of diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever en/of Gebruiker enige verplichting jegens CTOUCH Europe niet nakomt dan wel in strijd handelt met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. CTOUCH Europe zal Opdrachtgever hiervan van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid van CTOUCH Europe niet kan worden verlangd.

18.2 Voor de gevolgen van het vorige lid zal CTOUCH Europe nimmer aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever en/of derden.

19. Persoonsgegevens

19.1 Voor zover de Klant en CTOUCH verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens die ingevolge of in verband met de Overeenkomst worden verwerkt dienen zij elk de regelgeving na te leven voor zover dit onder de wetgeving van elk der partijen is vereist. De Klant garandeert CTOUCH dat hij alle benodigde bevoegdheden voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens heeft verkregen alvorens de persoonsgegevens aan CTOUCH worden doorgegeven.

19.2 Voor zover CTOUCH persoonsgegevens voor de Klant verwerkt dient CTOUCH ervoor te zorgen dat toereikende beschermingsmaatregelen van kracht zijn om dergelijke persoonsgegevens te beveiligen. CTOUCH zal zich in redelijkheid inspannen om de Klant bij te staan bij de naleving van diens verplichtingen als voor verwerking verantwoordelijke en het reageren op verzoeken voor inzage in de dossiers van de Klant door personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, waarbij de Klant een redelijke professionele vergoeding aan CTOUCH is verschuldigd voor de tijd die haar personeel daaraan besteedt.


19.3 De Klant verleent CTOUCH de bevoegdheid de door de Klant aan CTOUCH verstrekte persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, op te slaan en over te dragen ten behoeve van het door CTOUCH voldoen aan haar verplichtingen ingevolge de wet en de Overeenkomst en eventuele nader omschreven doeleinden conform de Overeenkomst.

19.4 CTOUCH kan in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten wereldwijd persoonsgegevens op haar ondernemingssystemen overbrengen naar andere entiteiten, vertegenwoordigers of onderaannemers binnen hetzelfde concern of aan andere relevante zakelijke partners die incidenteel inzage in persoonsgegevens kunnen hebben. Bij een dergelijke overbrenging dient CTOUCH ervoor te zorgen dat een toereikende beveiliging bestaat om de krachtens of in verband met deze Overeenkomst overgebrachte persoonsgegevens te beveiligen.

19.5 CTOUCH is niet aansprakelijk voor enige vordering die de Klant of de betrokkene instelt wegens een handeling of omissie van CTOUCH voor zover een dergelijke handeling of omissie het gevolg is van het door CTOUCH naleven van de wet of de aanwijzingen van de Klant.

20. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

20.1 De looptijd van de Overeenkomst gaat in op de in of bij de Overeenkomst vermelde datum voor een daarin tevens genoemde periode. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één kalenderjaar. Na ommekomst van de looptijd wordt de overeenkomst verlengd met wederom één kalenderjaar tenzij de overeenkomst is opgezegd waarbij een opzegtermijn van drie maanden in acht dient te zijn genomen. Voortijdige beëindiging leidt niet tot restitutie van reeds aan CTOUCH Europe betaalde gelden en laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet. Indien een Overeenkomst voor bepaalde periode of voor een specifieke Dienst wordt aangegaan kan deze Overeenkomst tussentijds niet door Opdrachtgever worden opgezegd. Voor het geval een Overeenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend wordt verlengd, wordt deze tegen dezelfde condities aangegaan zoals overeengekomen in de initiële Overeenkomst met uitzondering van de mogelijkheid tot prijsaanpassing door CTOUCH Europe als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

20.2 Niettegenstaande het overigens bepaalde zijn partijen gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden:

a. iedere partij, indien en zodra:

• aan de andere partij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend en de (voorlopige) surséance van betaling langer dan een derde van de dan geldende looptijd of zes maanden achtereen heeft geduurd;
• de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
• de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd dan wel wordt gestaakt;
• de andere partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden na te komen;

b. CTOUCH Europe, indien Opdrachtgever:

• in gebreke blijft met (tijdige) betaling of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet of niet stipt nakomt; CTOUCH Europe blijft niettemin gerechtigd op de gelden die hij heeft ontvangen of zou ontvangen bij behoorlijke nakoming;

• in strijd met intellectuele (eigendoms)rechten van derden of toepasselijke wettelijke regels handelt;

• oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van CTOUCH Europe.

20.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtgever aan CTOUCH Europe alle in haar bezit zijnde eigendommen van CTOUCH Europe betreffende de Overeenkomst, behalve de Overeenkomst zelf, aan CTOUCH Europe retourneren en geen kopieën behouden. Voorts zal Opdrachtgever geen gebruik meer maken van de Diensten.

20.4 In geval Opdrachtgever in verzuim is en in gebreke blijft met (tijdige)betaling of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet of niet stipt nakomt en CTOUCH Europe om die reden de Overeenkomst ontbindt of beëindigd wordt, is CTOUCH Europe gerechtigd om onverminderd haar andere rechten uit de Overeenkomst:

• haar medewerking aan de overgang van de Diensten naar een andere leverancier op te schorten of daaraan voorwaarden te verbinden (waaronder volledige betaling en/of zekerheidstelling);

• in geval van domeinregistratie: de registratie van de betreffende internet domeinnaam van Opdrachtgever op te heffen.

20.5 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden.

21. Geschillenbeslechting

21.1 Op de Overeenkomst en daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2 Ter zake van eventuele geschillen is bij uitsluiting de Rechter te ’s-Hertogenbosch, behoudens indien de wet dwingend rechtelijk een andere Rechter aanwijst.

22. Slotbepalingen

22.1 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden tussen partijen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

22.2 Kennisgevingen die partijen op grond van een Overeenkomsten/of Algemene Voorwaarden aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.

22.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. De nietigheid of niet rechtsgeldigheid van een der bepalingen van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen verplichten zich nu reeds voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of niet-rechtsgeldige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk de strekkingen van de nietige of niet-rechtsgeldige bepalingen behouden blijft.

22.4 Ingeval van fusies, herindelingen en/of verzelfstandigingen aan de zijde van Opdrachtgever, zullen partijen in overleg treden over de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de Overeenkomst.

22.5 Gedurende de duur van de Overeenkomst zullen partijen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij,(een medewerker(s)) van deze andere partij in dienst nemen, dan wel anderszins voor zich laten werken.

22.6 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid bloot staan.